Diensten onderwijs

Voor het primair en voortgezet onderwijs bieden wij de volgende diensten aan

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Engberts Facility Management heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van RI&E’S voor het primaire en het voortgezet onderwijs. Wij hanteren als uitgangspunt bij de uitvoering
 • erkende en herkenbare methodiek (Arbomeester, Arboleider)
 • minimale inspanning door de scholen
 • pragmatische aanbevelingen bij de constateringen in het Plan van Aanpak
 • lage kosten, hoge kwaliteit
Door gebruik te maken van producten van het Vervangingsfonds zijn wij verzekerd van de actualiteit van de methodiek. Arbomeester is bovendien een zeer bekend product in het primair onderwijs.
De basis voor Arbomeester zijn de controlelijsten. Wij kiezen er bewust voor om de scholen zo min mogelijk lijsten in te laten vullen en zoveel mogelijk zelf te doen tijdens de rondgang door de school die wij maken.

Enerzijds wordt dat ingegeven door het bij veel medewerkers heersende gevoel “dat er al zo veel moet”, anderzijds wordt daarmee bereikt dat er met een neutrale, objectieve blik naar de veiligheids- en gezondheidsaspecten op de school gekeken wordt. Het aandeel voor de scholen bij het invullen ligt voornamelijk bij de lijsten die betrekking hebben op de welzijnscomponent van de RI&E.
Na het verwerken van de controlelijsten, ontstaat er een Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak proberen wij zoveel mogelijk pragmatische aanbevelingen op te nemen. Daardoor wordt een verantwoordelijke bij een constatering in staat gesteld om zichtbare actie te ondernemen en is het vaak niet meer nodig om vanuit een theoretische aanbeveling nog eens een praktische aanpak te bedenken.

Het concept van de RI&E, inclusief het Plan van Aanpak, wordt ter beoordeling voorgelegd aan de schooldirectie. Indien nodig vindt een gesprek plaats op locatie. Na verwerking van de wijzigingen worden de definitieve versies aangeleverd, inclusief een digitale versie.
Door de pragmatische aanpak die wij voorstaan en het beperkt houden van de overheadkosten zijn wij in staat de tarieven laag te houden en daarbij toch een hoge kwaliteit te leveren.

Vanaf 1 november 2005 kunnen wij ook de wettelijk voorgeschreven toetsing van de Risico-inventarisatie en Evaluatie voor u uit te voeren. Hiervoor werken wij samen met enkele gecertificeerde arbo-kerndeskundigen. Wij leveren een exemplaar van de definitieve versie aan deze deskundigen, zij beoordelen deze en voeren een korte schouw uit op de school. Deze schouw wordt begeleidt door een consultant van Engberts Facility Management.
De opmerkingen uit het beoordelingsrapport worden verwerkt in de RI&E-rapportage, waarvan directie en schoolbestuur een bijgewerkt exemplaar krijgen.

Deze aanpak heeft een aantal grote voordelen
 • de kwaliteit van het plan van aanpak wordt nog hoger;
 • door bundeling van werkzaamheden en de procedurele samenwerking kan het toetsingstraject efficiënter uitgevoerd worden. Daardoor kunnen de kosten laag gehouden worden;
 • wij dragen zorg voor tussentijdse en definitieve bijstelling van de RI&E-rapportage en wij begeleiden de kerndeskundigen bij de schouw door de scholen. Dat bespaart u tijd en zorgen.
Met nadruk wijzen wij u erop dat Engberts Facility Management de verantwoordelijkheid heeft voor de procedurele kant van het traject, maar dat de kerndeskundigen verantwoordelijk zijn en blijven voor de inhoud van de toetsing.
Onze standaardtarieven zijn als volgt

ARBOscoop

Nadat de RI&E is opgesteld en getoetst, is het voor het als bovenschools bestuur en voor de scholen zaak om daadwerkelijk aan de gang te gaan met het Plan van Aanpak. Helaas hebben wij te vaak gezien dat er enthousiast gestart wordt met uitvoering, maar dat het enthousiasme snel verdwijnt door tegenwerking, andere prioriteiten, hogere werkdruk, geldgebrek en wat er nog meer aan oorzaken te bedenken is. Enkele gevolgen kunnen zijn
 • dat de Arbeidsinspectie constateert dat er te weinig gebeurt met de aanbevelingen en er een boete toegekend wordt;
 • dat u na enkele jaren concludeert dat het tijd wordt voor een nieuwe RI&E (om te voldoen aan de Arbowet) en dat hierin grotendeels dezelfde constateringen zijn opgenomen als in de vorige.
Om dit te voorkomen heeft Engberts Facility Management de ARBOscoop ontwikkeld. Met dit instrument wordt ondermeer bereikt dat er structureel aandacht is en gevraagd wordt voor de arbeidsomstandigheden en dat uw inzicht in de arbeidsomstandighedensituatie actueel blijft.

Belangrijkst gevolg van het invoeren van de ARBOscoop is dat bij goed en consequent uitvoeren de noodzaak om periodiek een nieuwe RI&E uit te laten voeren verdwijnt.

De ARBOscoop kan al starten bij het uitvoeren van de RI&E’s voor de scholen.
Daarna voeren wij elk jaar een zogenaamde onderhoudsstap uit. Wij onderscheiden drie soorten onderhoudsstappen die gekoppeld zijn aan controlelijsten uit Arbomeester

Elke stap wordt afgesloten met een korte rapportage en een actualisering van de Plannen van Aanpak vor de desbetreffende school en het bovenschools bestuur. 
U bepaalt de volgorde en frequentie van de stappen. U heeft de mogelijkheid om jaarlijks een opdracht te verstrekken voor een stap, maar u kunt ook kiezen voor een meerjarig contract. In dat geval brengen wij u een vast tarief (het gemiddelde van de kosten per stap) in rekening, zodat u vooraf weet wat u kwijt bent en budgetten voor meerdere jaren kunt reserveren.

Door te kiezen voor de ARBOscoop is er structureel aandacht voor de arbeidsomstandigheden, is er continu een actueel beeld van de arbeidsrisico’s in de organisatie (artikel 5 van de Arbowet) en wordt voorkomen dat er na een aantal jaren opnieuw een RI&E moet worden uitgevoerd.

Een nieuwe Risico-Inventarisatie en Evaluatie blijft wel noodzakelijk bij een fusie van scholen, grootschalige verbouwingen of nieuwbouw.

Bedrijfshulpverlening

Ontruimingsplannen

Het ontruimingsplan is het fundament onder de bedrijfshulpverleningsorganisatie. In het plan komen alle afspraken over dit onderwerp samen; indelingstekeningen met strategische locaties in het gebouw, ontruimingsprocedures, instructies voor de bedrijfshulpverleners, contactgegevens van ondersteunende diensten en bedrijven etc. Daarnaast vormen de ontruimingsplattegronden en de instructies “wat te doen bij..” een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan.
Ontruimingsplannen en –plattegronden dienen te voldoen aan de norm NTA 8112-2 van het Nederlands Normalisatie Instituut en behoeven goedkeuring van de Brandweer.
De door ons vervaardigde plannen voldoen aan deze norm.

Opleidingen bedrijfshulpverleners

Wij werken nauw samen met een aantal bedrijven met min of meer gelijksoortige activiteiten. Belangrijke redenen voor deze samenwerking zijn dat wij op die manier in staat zijn
 • om bij vrijwel elk facilitair probleem de juiste specialist in te schakelen
 • om onze tarieven laag te houden door het beperken van de overheadkosten

Het bedrijf waar wij mee samenwerken heeft een jarenlange ervaring op het gebied van opleidingen wat geresulteerd heeft in het toekennen van het NIBHV-keurmerk.
Afstemming van de opleidingen en de organisatie van de opleidingen specifiek op uw organisatie is mogelijk.

Uitgangspunt voor de opleidingen is dat zij zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het onderwijs. De opleidingen worden in principe gegeven op of in de buurt van de scholen van de deelnemers. Daarvoor is het wel nodig een voldoende aantal deelnemers (8 tot 12) per cursus aan te melden.